Formularz RMA
(rozpocznij od liter "PL", a następnie wpisz ciągiem, bez dodatkowych znaków, 10 cyfr - np. PL0123456789)
UWAGA: Jeśli chcesz zgłosić RMA dla wielu urządzeń, pobierz formularz dostępny TUTAJ >>, wypełnij go i prześlij na adres: rma@exclusive-networks.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą RMA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@exclusive-networks.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia, wsparcia i doradztwa technicznego, rozwiązywania problemów.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zgłoszeń RMA. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane producentom rozwiązań, których dotyczą zgłoszenia RMA oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w szczególności w zakresie: poczty elektronicznej, hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, a także operatorom pocztowym i kurierom. Twoje dane mogą być przekazywane do producentów oraz dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia RMA oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@exclusive-networks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
#WeAreExclusive

© Copyright - Exclusive Networks
exclusive-networks.com/pl/ | Polityka Prywatności